Техномаркет - Услови за користење на веб страницата

Сите слики, текстови и/или графички дизајни на веб страницата, доколку не е поинаку определено, се заштитени со авторски права и можат да се користат само за цели наведени во условите за користење или во текстот на веб страницата без претходно писмено одобрување од страна на Техномаркет Македонија. Иако Техномаркет Македонија настојува, најдобро што може, да обезбеди точни и ажурирани информации на оваа веб страница, сепак оваа интернет страница служи само за информативен сервис без обврски. Од тие причини, податоците содржани во неа не можат да послужат како одредби од договор или гаранција, ниту пак ќе се превземе одговорност за точноста на дадените информации. Техномаркет Македонија не превзема обврска ниту одговорност за грешките или пропустите во содржината на веб страницата. Тоа се однесува особено за изгледот, техничките карактеристики на производите и прикажаните цени. Гарантирано точни податоци од овој тип купувачите можат да добијат во нашата малопродажна мрежа. Во случај на мрежна (он-лајн) продажба, купувачот е должен веднаш по испораката на купените производи да ги провери нивните технички карактеристики, и во случај тие да не соодветствуваат со објавените, да даде рекламација на производот во рок не подолг од 3 (три) дена сметано од датумот на испораката.

Содржината на страницата претставува рекламен материјал, а личната одговорност на секој корисник/гостин е да ја провери информацијата во смисла на нејзината точност, компатибилност, итн. Прелистувањето и користењето на веб страницата е на Ваш сопствен ризик. При испраќањето или на друг начин обезбедувањето материјал, без разлика во која форма или со која содржина, должни сте да се погрижите тој материјал да не е предмет на право на трети лица и да имате право на негово користење, или пак лицата кои можеби се наоѓаат на сликите или се споменуваат во текстовите да ја имаат дадено нивната согласност за користење. Понатаму, за било каква цел Техномаркет смее слободно да ги користи идеите, концептите, знаењето или методите кои се дел од пораките што ги испраќате на веб страницата, вклучувајќи, но неограничувајќи се на развој, производство и продажба на производи користејќи ги овие информации. Со користењето на веб страницата, постои можност да дадете на Техномаркет Македонија конкретни информации за Вас и Вашето користење на веб страницата; во овој случај, не овластувате да ги анализираме овие информации. Го задржуваме правото да ги користиме овие информации за соодветни цели, вклучувајќи, но неограничувајќи се на поставување приватни веб страници или за маркетинг цели. Сликите на веб страницата на кои се прикажани лица или места се или сопственост на Техномаркет Македонија или се искористени со соодветна дозвола. Забрането е користење на овие слики од Ваша страна или други лица за цели поинакви од приватните, освен ако други одредби во овие услови за користење на веб страницата не дозволуваат такво користење или ако на друго место на веб страницата не се дозволува такво користење. Нелегалното користење на слики може да претставува кршење на авторските права, законот за трговските марки, личните права или правата на публицитет и законските регулативи за репродукција.

Трговските марки прикажани на оваа веб страница претставуваат интелектуална сопственост на Техномаркет Македонија и/или трети лица. Без претходна писмена дозвола, Техномаркет Македонија или трети лица, чија интелектуална сопственост е прикажана на веб страницата, нема да гарантираат било какви права врз содржината на веб страницата. Строго се забранува користењето на трговските марки прикажани на веб страницата или користењето на останатата содржина на веб страницата за цели поинакви од оние наведени во условите за користење на веб страницата. Техномаркет Македонија Ве предупредува дека ќе ги брани своите права врз трговската марка без резерва, вклучувајќи и кривично гонење.

Техномаркет Македонија не ги прегледува веб страниците на кои преку линк се стигнува до оваа страница и другите наши страници и не е одговорна за содржината на веб страниците освен сопствената, ниту пак за содржината на веб страниците кои упатуваат на нејзината веб страница. Ако се упатувате на веб страницата на Техномаркет Македонија или на други веб страници преку линк, тоа го правите на сопствен ризик и без одобрување од наша страна. Иако Техномаркет, онаму каде што се бара, ги контролира и проверува дискусиите, четовите, подготвените новости, пораките, местата за објави или сличните места на веб страницата, не е обврзана тоа да го прави и не превзема никаква одговорност ниту обврска поврзана со содржината на комуникациските форуми, било да се работи за грешки, клевети, лажни обвиненија, пропусти, наштетување на репутација, непристојности, порнографија, религиозни навреди, опасности или неточности во информациите содржани во комуникациските форуми на веб страницата.

Забрането е да испраќате или подготвувате за испраќање незаконски,заканувачки, клеветнички, навредлив, непристоен,непријатен,провокативен, порнографски или погрден материјал или материјали, што претставува криминално однесување или повикува на криминално однесување или кршење на други законски одредби. Техномаркет Македонија во потполност ќе соработува со надлежните органи и судови кои ја повикуваат или и наложуваат да го открие идентитетот на лицето кое ја препратило информацијата или материјалот или ги испратило како такви преку пораки. Техномаркет го задржува правото да го избрише недозволениот или непожелниот материјал без претходна најава. Софтверот и останатиот материјал симнат од оваа веб страница може да биде предмет на извозни рестрикции на Р.Македонија.

Техномаркет во секое време го задржува правото да ги измени тековните услови за користење на веб страницата со ажурирање на страницата. Вие сте обврзани да ги почитувате овие измени и затоа треба да пристапувате на страницата во редовни временски интервали, за да добиете информации за најновите услови за користење на веб страницата.