Техномаркет - Брза испорака до дома

Испораката на сите производи се врши на наведената адреса за испорака од страна на купувачот. Доколку службата за испорака не успее да го пронајде купувачот на наведената адреса за испорака, ќе остави писмено известување и ќе се обиде да воспостави контакт со купувачот користејќи ги податоците оставени од негова страна при правењето нарачка.

Сите производи се испорачуваат во определениот рок и услови кои ги одбрал купувачот при правењето нарачка. Производите се испорачуваат со гаранција (доколку производот има гаранција), испратница и фактура за извршеното плаќање.

Техномаркет може да побара дополнителна потврда, вклучително по телефон, факс, е-пошта. Во случај да биде откажана бараната информација, тоа автоматски води до отказ на порачката со или без дополнителна информација.

Испораката е до влезот на зградата, куќата на адресата наведена во порачката.

Цената на основната достава е 199 денари

За други дополнителни типови на достави (медиум-внесување во лифт, до трети кат без лифт, достава од кат, лукс достава, регион достава и сл) има можност да се доплати во салон со фискална сметка.

Основната достава на онлајн  платените производи е 199 денари и е во рок од 2-7 работни дена.

Техномаркет не сноси одговорност за доцнења во случај кога задоцнувањето е предизвикано од компанијата која ја врши испораката или поради причини независни од Техномаркет. Секој купувач е должен при испорака на производот да го провери за евентуални оштетувања при транспорт, а доколку е поголема пратка да провери дали некој производ недостасува. Купувачот треба да ја пријави рекламацијата веднаш, на e-mail webshop@tehnomarket.com.mk или на тел: 02/3088-000, 02/3088-021. Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на купувачите.

При наведена невистинита или грешна адреса, лице за контакти и/или телефон при во порачката, Техномаркет не е обврзан на какво и да било исполнување на истата.При предавање на производите, купувачот/клиентот или трето лице задолжително потпишуваат испратница и други придружни документи.За трето лице се смета секој, чие име не е наведено во порачката, но го прима производот на адресата наведена на порачката. Во случај, кога Клиентот не е достапен за исполнување на порачката во договорениот термин и на наведената адреса или не е обезбеден пристап и услови за предавање на производот во тој рок, Техномаркет се ослободува од обврската да ги испорача производите наведени во порачката.

Кога испорачаните производи не соодветствуваат на порачката, Клиентот може да побара производите да му бидат заменети со нови, доколку направи нова порачка во рок од 24 часа од испораката.

Потрошувачот има право да го замени производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот или од други причини.

Потрошувачот правото може да го оствари во рок од 15 дена од денот кога производот е купен.

Замена на производот со соодветен квалитет се врши ако производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и фискалната сметка за производот или фактурата или сметко потврда кои на потрошувачот му биле издадени заедно со производот.

Ако во моментот на поднесувањето на барањето од потрошувачот Техномаркет нема соодветен производ (производ што ќе одговара на неговите потреби), потрошувачот има право по свој избор да бара:

- да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ или

- да го замени производот со соодветен кога ќе има таков производ.

Трговецот е должен да го извести потрошувачот кој барал замена на производот дека има таков производ за продажба во рок кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето (според Член 50 од ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ)