Техномаркет - Изјава за приватност при вршење на видео надзор

Оваа Изјава го објаснува видот на личните податоци што Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје,со седиште на ул. 1732 бр. 2, Скопје - Центар, со ЕМБС 5182140и ЕДБ 4030997316283, (во натамошниот текст „Друштвото“ или „Контролор“),ги собира од вас при посета на службените/деловните простории и како Контролорот ги користи овие податоци.

 1. Зошто собираме (обработуваме) лични податоци?

Контролорот собира лични податоци преку системот за видео надзор од следните причини (цели):

-         да се контролира пристапот до објектот (зграда, влез, простории и сл.) и да се обезбеди сигурност на објектот, безбедноста на вработените во Контролорот и посетителите, како и на имот и информациите кои се лоцирани или се чуваат во просториите;

-         за да се спречи, одврати и доколку е потребно, да се испита неовластен физички пристап, вклучително и неовластен пристап до безбедносни и заштитени простории, ИТ инфраструктура или оперативни информации и

-         да се спречи, открие и да се испита кражба на опремата или средства во сопственост на Контролорот, посетителите или вработените, или закани по безбедноста на персоналот кој работи во просториите (на пример: пожар, физички напад).

Системот за видео надзор не се користи за ниту една друга цел, како на пример да се следи работата на вработените или нивното присуство. Видео камерите се поставени така што не го покриваат околниот јавен простор. Камерите имаат за цел да дадат општ преглед на она што се случува на одредени места, но не и да се препознаат лица.

Системот за видео надзор исто така  не се користи како истражна алатка или за да се добијат докази при внатрешни истраги или дисциплински постапки, освен ако не е во прашање безбедносен инцидент заради кој е воспоставен видео надзорот согласно Законот за заштита на личните податоци. (Во исклучителни околности, податоци може да бидат пренесени до истражните органи во рамките на формална дисциплинска или кривична истрага).

 1. Какви податоци собира контролорот?

Контролорот собира само слики фатени на камерите, при што не се врши тонско снимање.

 1. Кој е одговорен за обработка на податоците?

Контролорот е субјект кој ја врши обработката на личните податоци и кој ги утврдува целите на обработката, единствено во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Покрај тоа, Диме Стевковски е лице за контакт и одговорно за видео надзорот.

 1. Кој е правниот основ за обработка на личните податоци преку системот за видео надзор?

Контролорот користи опрема за видео надзор за:

-         за заштита на животот или здравјето на луѓето,

-         заштита на сопственоста,

-         заштита на животот или здравјето на вработените поради природата на работат, или

-         обезбедување на контрола над влегувањето и излегувањето од службените или деловните простории.

Затоа, обработката е законска согласно член 90 од Законот за зашита на личните податоци.

Покрај тоа, на влезот на објектот лоциран на ул. 1732 бр.2, Скопје - Центар, има видливо и јасно истакнато известување за видео надзорот кое им овозможува на субјектите на личните податоци да се запознат со вршењето на видео надзорот, како и за називот на Контролорот кој го врши видео надзорот и за начинот на кој може да се добијат информации за тоа каде и колку време се чуваат снимките од видео надзор.

 1. Кој може да ги види моите лични податоци?

До видео записите може да се пристапи само од страна на овластени лица за видео надзор (на пр. Членовите на безбедносниот персонал на Контролорот или од страна на ангажираната Агенција за приватно обезбедување). Пристапот до дигиталниот уред или дискот на кој се чуваат видео записите е ограничен, заштитен со примена на технички мерки за безбедност на податоците (лозинка, запис за секој настан или акција одвработените, односно овластените лица). До податоците, односно видео записите не може да се пристапи без овластување од страна на управителот на Техномаркет.

 1. Како да ги контролирате вашите податоци?

Може да испратите барање на d.stevkovski@tehnomarket.com.mk  и/или на адреса: ул. 1732 бр.2, Скопје - Центар.

 1. 7.Можам ли да пристапам до моите податоци?

Вие имате право да пристапите до вашите податоци во секое време и бесплатно, со испраќање на барање на адреса: ул.1732 бр. 2, Скопје - Центар или преку е-пошта на d.stevkovski@tehnomarket.com.mk

Можам ли да ги менувам моите податоци?

Не е дозволено изменување на видео записот за видео надзорот.

 1. Може ли да побарам ограничување на обработката на моите податоци?

Вие имате право да ја ограничите обработката на вашите лични податоци во секое време со испраќање на барање адреса: ул. 1732 бр.2, Скопје - Центар или преку е-пошта на d.stevkovski@tehnomarket.com.mk , кога ја оспорувате точноста на вашите лични податоци, или кога на Контролорот повеќе не му се потребни податоците за извршување на неговите задачи.Вие исто така можете да ја блокирате обработката и кога работењето е незаконско и вие се спротиставувате на бришење на податоците. Сепак, блокирањето не е можно во секој случај на службена истрага.

 1. Дали можам да ги избришам моите податоци?

Вие имате право да ги избришете вашите податоци во секое време, со испраќање на барање на адреса: ул. 1732 бр.2, Скопје - Центар или преку е-пошта на d.stevkovski@tehnomarket.com.mk,  кога обработката е незаконска.

 1. Дали се споделуваат моите лични податоци?

Вашите лични податоци се чуваат во Контролорот, освен ако не побарате од Контролорот или пак дадете согласност истите да бидат споделени. Во случај на споделување на Вашите податоци со трети страни, ќе бидете известени на кого се откриени, за која цел и врз кој законски основ.

 1. Дали имам право на приговор?

Да, имате право на приговор и да се спротиставите на обработката на во кое било време со испраќање на барање на адреса: ул.1732 бр.2, Скопје - Центар или преку е-пошта на d.stevkovski@tehnomarket.com.mk кога имате легитимни причини во врска со вашата конкретна ситуација. Контролорот ќе постапи по вашето барање во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето.

 1. Што можам да направам во случај на проблем?

а) Првиот чекор е да го известите Контролорот со испраќање на е-пошта на d.stevkovski@tehnomarket.com.mk  и да побарате да преземе акција.

б) Вториот чекор, ако не добиете одговор од нас или ако не сте задоволни од тоа, контактирајте со нашиот офицер за заштита на личните податоци на marijana.nikolovska@tehnomarket.com.mk

в) Во секое време може да поднесете барање до Агенцијата за заштита на личните податоци  www.azlp@mk, која ќе постапи по вашето барање и ќе ги донесе потребните мерки.

 1. Кога ќе започне обработката на моите лични податоци преку системот за видео надзор?

Обработката започнува во моментот кога ќе ги посетите просториите на Контролорот.

 1. Безбедност на личните податоци

Контролорот е посветен на заштита на вашите лични податоци. Затоа, користи безбедносни технологии и процедури со кои се заштитуваат вашите лични податоци пред се од неовластен пристап, употреба или откривање. Ние ги чуваме вашите податоци на компјутерски системи со ограничен пристап и во контролирана околина.

 1. 16.Колку долго ги чуваме вашите податоци?

 

Контролорот ќе ги чува вашите лични податоци 30 календарски денови по вашата посета во нашите простории, по што сите снимени видео записи автоматски се бришат.

 

Име и презиме:      Маријана Николовска

Контакт телефон: +389 (2) 30-88-000

Е-маил адреса:       marijana.nikolovska@tehnomarket.com.mk  

 

Во Скопје, 18.08.2021 година.