Техномаркет - Смарт картичка

Смарт картичка

ТЕХНОМАРКЕТ SMART CARD ПРОГРАМА ЗА ЛОЈАЛНОСТ

 1. Што претставува ТЕХНОМАРКЕТ SMART CARD програмата?

Во знак на благодарност за укажана доверба, како и поради грижата према своите лојални потрошувачи, ТЕХНОМАРКЕТ воведе програма SMART CARD со издавање на SMART CARD картичка за своите лојални потрошувачи која се состои од обезбедување на посебни / дополнителни поволности, привилегии и предности.  

ПОВОЛНОСТИ:

 • Секогаш први во промоцијата на новите артикли;
 • Секогаш први во информациите за акциите и попустите кои следат.

Општи дефиниции:

„SMART CARD програма“ значи програма за лојалност преку која членовите на Програмата за лојалност се стекнуваат со ексклузивни попусти согласно со правилата и со условите за членство во програмата за лојалност и претставува одвоена/посебна програма од другите програми (не треба да се меша со Layones програмата и други програми);

„SMART CARD картичка“ значи картичка на која се евидентираат купувањата на членот на програмата за лојалност, стекнатите и искористените бонуси, како и други информации согласно со условите на Програмата;

„Издавач“ и „сопственик на картичките“ е ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 1732 бр. 2, Скопје - Центар, со ЕМБС 5182140 и ЕДБ 4030997316283 (во натамошниот текст Издавач или „ТЕХНОМАРКЕТ“);

„Член на програмата за лојалност и корисник на картичките“ (во натамошниот текст Корисник) е секое физичко лице кое: (1) има наполнето најмалку 18 години, (2) има целосно и правилно потполнета, потпишана и активирана пристапница за членство, (3) се придржува кон Правилата;

„Продажно место“ се сите продажни места на ТЕХНОМАРКЕТ,
COIN CASA и @HOME;

„Пристапница“ е документ т.е. апликација за SMART CARD картичка што треба да ја потполни правилно и целосно секој потенцијален Корисник.

Потпишаната Апликација заедно со Правилата и со Програмата претставуваат договор помеѓу Корисникот и Издавачот, а потпишаната Апликација е доказ за склучување на таквиот договор.

 1. Како да аплицирате за картичка за SMART картичка за лојалност?

Сите оние кои се заинтересирани да имаат своја SMART картичка може да аплицираат во секое време, во било кое продажно место на ТЕХНОМАРКЕТ или тоа да го направат во продавниците на COIN CASA и @HOME.

Исто така, својата апликација можете да ја пополните и пратите и по електронски пат преку пополнување на Формулар за картичка за лојалност, во продолжние на оваа страна.

Формуларот за аплицирање е едноставен и се состои од пополнување/внесување на лични податоци и одговарање на дополнителни прашања за цели на унапредување на квалитетот на услуите кои ги нуди ТЕХНОМАРКЕТ.

При пополнување на формуларот за аплицирање, внесувате задолжителни лични податоци кои се однесуваат на: 1) Име и презиме; 2) Адреса на живеење; 3) Е-маил адреса и 4) Телефон за контакт.

Воедно, доколку сакате, незадолжително, можете да внесете и одговори на дополнителни прашања во делот „Дополнително“, каде ги одредувате/штиклирате следните прашања/податоци:

 • Старосна група;
 • Како го планирате вашето купување?
 • Како ќе ја оцените нашата услуга?
 1. Кога станувате полноправен член на SMART CARD програмата?

Со потпишување на Апликацијата во било кое продажно место или со пополнување на електронска апликација на веб страната https://tehnomarket.com.mk/loyaltycard, станувате полноправен член на SMART CARD програмата согласно сите услови и правила на истата. Со потписот на Апликацијата, изјавувате дека сте информирани за Програмата и дека се согласувате со овие правила.

Откако Апликацијата ќе биде пополнета на начин пропишан со овие Правила, ТЕХНОМАРКЕТ Ви издава SMART CARD картичка.

 1. Карактеристики на SMARD CARD картичка за лојалност

SMART CARD картичката не е пренослива и може да ја користи исклучиво нејзиниот корисник. SMART CARD картичката не се користи како средство за плаќање и се користи исклучиво на територија на Република Северна Македонија.

SMART CARD картичката се издава на неопределено време, се до нејзино откажување, со подигање на продажното место и се активира со првата продажба. За потрошувачите кои ќе аплицираат за картичката електронски, истата ќе може да ја подигнат во најблиското продажното место кое самите ќе го одберат да им биде доставена. 

Корисникот на SMART CARD картичката, може да биде секој полнолетен граѓанин на Република Северна Македонија, кој ќе ја потполни апликацијата за добивање на SMART CARD картичка со своите веродостојни податоци. Податоците од апликацијата на носителот на картичката се поврзуваат со серискиот број од издадената SMART CARD картичката од Програма за лојалност на ТЕХНОМАРКЕТ. Корисникот на картичката е должен да ја пријави писмено секоја промена на личните податоци.

 1. Прифаќање на условите за користење

Со пристапување во SMART CARD програмата, корисниците изречно и неотповикливо изјавуваат дека се запознаени и дека се согласни со условите за користење на истите и дека се информирани дека сносат целосна одговорност за секое непочитување на овие Правила.

 1. Како треба да постапите во случај на губење или злоупотреба на картичките

Во случај на губење или кражба ТЕХНОМАРКЕТ SMART CARD картичката, сопственикот е обврзан да ја пријави во некој од продажните салони на ТЕХНОМАРКЕТ или писмено по пошта или е-пошта. На сопственикот ќе му биде издадена нова картичка.

Корисникот на картичката е одговорен за одржување на картичката во добра состојба. Неовластеното користење, умножување и дистрибуција на картичката е кривично дело и се казнува според закон.

 1. Измена на условите и правилата и престанок на програмата

ТЕХНОМАРКЕТ има право еднострано да ги промени правилата и условите за програмата SMART CARD како и да ја прекине програмата за лојалност, без согласност на корисникот.

За членството во Програмата, ТЕХНОМАРКЕТ го задржвуа правото да ја менува цената за зачленување, како и правото на организирање на промотивни периоди во кои ќе одобрува попусти и промоции или ќе се организира бесплатно зачленување во Програмата.

Сите информации добиени од членовите на Програмата, вклучувајќи ги и нивните лични податоци, ќе бидат третирани согласно со интерните и објавените правила на ТЕХНОМАРКЕТ за заштита на лични податоци и соодветните прописи кои се во важност во Република Северна Македонија.

Со прифаќање на овие Правила, членот на Програмата се согласува неговите лични податоци да бидат регистрирани, зачувани и обработувани согласно со прописите во Република Северна Македонија и интерните правила на ТЕХНОМАРКЕТ.

 1. Вашите права како субјект на лични податоци

Ве информираме дека собраните лични податоци за онлајн купување, секогаш ги користиме исклучиво за:

 • побрзо, полесно и поедноставно да ги проследиме сите известувања и информации до Вас;
 • примање на Вашите електронски (онлајн) нарачки од нашиот асортиман на производи;
 • брза и навремена достава на купените производи до Вашата адреса;
 • навремено да бидете известени за сите нови производи или понуди за кои сметаме дека
  ги задоволуваат Вашите преференци и потреби, само доколку сте се согласиле да примате вакви известувања.

Вашето Име и презиме го користиме заради исполнување на нашите законски обврски кои ги имаме како продавачи и трговци и изготвување на потребната документација при продажба на производи, како и за да Ви овозможиме да ги остварите своите права како потрошувачи.

Вашата Адреса на живеење ја користиме со цел на идна достава на производите до Вашата адреса, како и за евентуален писмен контакт со Вас. Односно, доколку Вие како корисник (купувач) не одлучите да го подигнете купениот производ од продажните салони на ТЕХНОМАРКЕТ, но сакате истиот да Ви биде испорачан (доставен) на Вашата адреса, потребно е да ги наведете следните лични податоци: телефон за контакт, улица, поштенски број и град.

Вашата Е-маил адреса ја користиме со цел овозможување на процесот на апликација, како и заради контакт со Вас, како би можеле побрзо, полесно и поедноставно да ги проследиме сите известувања и информации до Вас и доколку сте ја дале потребната согласност, навремено да бидете известени за сите нови производи или понуди за кои сметаме дека ги задоволуваат Вашите преференци и потреби.

Вашиот Телефонски број е потребен како би можеле овластените вработени на ТЕХНОМАРКЕТ да Ве контактираат доколку имаат било какви прашања во врска со Вашата апликација.

Ве уверуваме дека Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен наведените. Собирање и обработка на Вашите лични податоци за друга цел, различна од погоре наведените, може да се врши исклучиво и само врз основа на Ваша претходно дадена согласност или заради извршување на законски обврски. Вашите лични податоци ги собираме, обработуваме и чуваме законито, транспарентно и правично во согласност со прописите за заштита на лични податоци. Вашите лични податоци се собираат, обработуваат, употребуваат и доставуваат на трети лица само од страна на вработените кои се посебно овластени за тоа. Вашите лични податоци се чуваат во форма која овозможува Ваша идентификација, онолку долго  колку што е потребно за остварување на целите поради кои истите сте ни ги обезбедиле, односно не подолго моментот на Вашето откажување на членството, односно барање за ограничување на обработката или бришење на личните податоци. Вашите лични податоци ќе бидат обработувани на начин кој обезбедува највисоко на безбедност, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, со примена на соодветни технички или организациски мерки.

Како субјект на лични податоци имате права во однос на заштита на Вашите лични податоци, а ние тежнееме кон тоа да Ви го олесниме остварувањето на Вашите права. Оттука, Ве информираме дека во секое време имате право да се информирате / побарате / поднесете барање или приговор за:

 • дали се врши обработка на Вашите лични податоци;
 • целите и правната основа на обработка на лични податоци;
 • категории на лични податоци кои се обработуваат, корисници и категории на корисници на кои се откриваат;
 • рок во рамки на кој ќе се чуваат Вашите лични податоци и/или критериуми за одредување на тој период;
 • изворот на лични податоци кои не се дадени од Ваша страна;
 • логиката на автоматизирана обработка, во случај  на одлука донесена врз автоматска обработка, која може да има влијание;
 • да побарате дополнување и/или измена доколку Вашите лични податоци се нецелосни, неточни или неажурирани;
 • да побарате да биде ограничена обработката на Вашите лични податоци;
 • да побарате Вашите лични податоци да бидат избришани;
 • да ја повлечете претходно дадената согласност за целите на обработка на личните податоци;
 • да поднесете приговор за начинот на обработка;
 • да Ви биде обезбедена копија од Вашите лични податоци.

Доколку сакате да поднесете Барање за пристап/дополнување/измена/бришење или ограничување на обработката на Вашите лични податоци, кликнете тука.

Ве потсетуваме дека електронската адреса преку која ќе не контактирате, содржината на Барањето и останатите лични податоци нема да бидат искористени за друга цел, освен за да одговориме на Вашите барања и потреби.

Во случај на укажана потреба од дополнителни појаснувања, како и прашања кои се непосредно поврзани со собирањето и обработката на Вашите лични податоци, во секое време можете да го контактирате нашиот Офицер за заштита на личните податоци, за што Ви стојат на располагање горенаведените контакт податоци.

Име и презиме:      Маријана Николовска

Контакт телефон: +389 (2) 30-88-000

Е-маил адреса:       marijana.nikolovska@tehnomarket.com.mk  

***

ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ги потсетува сите посетители и корисници на tehnomarket.com.mk дека повеќе информации во врска со правата на корисниците како субјекти на лични податоци, како и начинот на кој се остварува грижата за безбедноста и заштитата на личните податоци, можат да најдат во нашата Политика за приватност.