Техномаркет - Смарт картичка

Смарт картичка

ТЕХНОМАРКЕТ SMART CARD програмата

ПОВОЛНОСТИ

-        Секогаш први во промоцијата на новите артикли

-        Секогаш први во информациите за акциите и попустите што следат

ПРАВИЛА

Со желба да им обезбеди дополнителни погодности и предности на своите лојални потрошувачи, ТЕХНОМАРКЕТ дооел Скопје воведе програма за лојални потрошувачиSMART CARD програмата,со која преку издавање наSMART CARD картичка, ТЕХНОМАРКЕТ дооел Скопје ја наградува лојалноста на своите потрошувачи.

Со зачленување во Програмата, членовите ги прифаќаат правилата, условите, барањата и ограничувањата наведени во овие Правила. Правилата се достапни на интернет страницата ­­­­­­­­­­­­­­www.tehnomarket.com.mk.

Општи дефиниции

  1. ,,Правилата’’ значат договорни одредби со кои се регулирани условите, правилата и обврските кои произлегуваат од членството во програмата за лојалност и истите претставуваат договорен однос помеѓу ТЕХНОМАРКЕТ дооел Скопје и членот на Програмата за лојални потрошувачи;
  2. ,,SMART CARD програмата’’ значи програма за лојалност на Техномаркет дооел Скопје преку која членовите на Програмата за лојалност се стекнуваат соексклузивни попусти согласно со правилата и со условите за членство во програмата за лојалност и претставува одвоена/посебна програма од другите програми (не треба да се меша со Layones програмата и други програми);
  3. ,,SMART CARD картичката’’ значи картичка на која се евидентираат купувањата на членот на програмата за лојалност, стекнатите и искористените бонуси, како и други информации согласно со условите на Програмата;
  4. Издавач и сопственик на картичките е ТЕХНОМАРКЕТ дооел Скопје (во натамошниот текст Издавач) со седиште на ул.1732 бр. 2 Скопје, Македонија;
  5. ,,Член на програмата за лојалност и корисник на картичките’’ (во натамошниот текст Корисник) е секое физичко лице кое: (1) има наполнето најмалку 18 години, (2) има целосно и правилно потполнета, потпишана и активирана пристапница за членство, (3) се придржува кон Правилата;
  6. ,,Продажно место’’ се сите продажни места на Техномаркет и Коин каза и Ет Хоум;
  7. ,,Пристапница’’ е документ т.е. апликација за Смарт картичка Техномаркет што треба да ја потполни правилно и целосно секој потенцијален Корисник.

Потпишаната Апликација заедно со Правилата и со Програмата претставуваат договор помеѓу Корисникот и Издавачот, а потпишаната Апликација е доказ за склучување на таквиот договор.

 

Апликација за Смарт картичка Техномаркет

Со потпишување на Апликацијата во било кое продажно место или со пополнување на електронска апликација на интернет страницата www.tehnomarket.com.mk, потписникот станува полноправен член на SMART CARD програмата согласно сите услови и правила на истата. Со потписот на Апликацијата, потенцијалниот Корисник изјавува дека е информиран за Програмата и дека се согласува со Правилата и со условите на Програмата.

 

Откако Апликацијата ќе биде пополнета на начин пропишан со овие Правила , Издавачот на корисникот муиздава SMART CARD картичка.

 

SMART CARD картичка

 

SMART CARD картичката не е пренослива и може да ја користи исклучиво нејзиниот корисник. SMART CARD картичката не се користи како средство за плаќање и се користи исклучиво на територија на Р. Македонија.

 

SMART CARD картичкатасе издава на неопределено време, се до нејзино откажување, со  подигање  на продажното место и се активира со првата продажба. За потрошувачите кои ќе аплицираат за картичката електронски, истата ќе може да ја подигнат во најблиското продажното место кое самите ќе го одберат да им биде доставена.  

 

Корисникот на SMART CARD картичката,  може да биде секој полнолетен граѓанин на Р.Македонија, кој ќе ја потполни апликацијата за добивање на SMART CARD картичка со своите веродостојни податоци. Податоците од апликацијата на носителот на картичката се поврзуваат со серискиот број од издадената SMART CARD картичкатаод Лојалната програма на ТЕХНОМАРКЕТ дооел Скопје. Корисникот на картичката е должен да ја пријави писмено секоја промена на личните податоци.

 

Информации за контакт

ТЕХНОМАРКЕТдооел Скопје

Адреса: ул.1732 бр.2, 1000 Скопје Тел (инфо): +389(0)2 3088 000

Интернет страница: www.tehnomarket.com.mk Aдреса на е-пошта: [email protected]

 

Прифаќање на условите за користење

 

Со пристапувањето во SMART CARD програмата, корисниците изречно и неотповикливо изјавуваат дека се запознати и дека се согласни со условите за користење на истите, и дека се информирани дека сносат целосна одговорност за секое непочитување на Правилата.

 

Губење или злоупотреба на картичките

Во случај на губење или кражба на ТЕХНОМАРКЕТ SMART CARDкартичката, сопственикот е обврзан да ја пријави во ТЕХНОМАРКЕТ дооел Скопје, писмено по пошта или на е-пошта. На сопственикот ќе му биде издадена нова картичка.

Корисникот на картичката е одговорен за одржување на картичката во добра состојба.Неовластеното користење, умножување и дистрибуција на картичката е кривично дело и се казнува според закон.

 

Измена на условите и Правилата и престанок на програмата

Издавачот има право еднострано да ги смени правилата и условите за програмата SMART CARD како и да ја прекине програмата за лојалност без согласнот на Корисникот.

 

За членството во Програмата, ТЕХНОМАРКЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ го задржува правото да ја менува цената за зачленување во Програмата, како и правото на организирање на промотивни периоди во кои ќе одобрува попусти и промоции или ќе се организира бесплатно зачленување во Програмата.

 

Политика за приватност и заштита на лични податоци

 

Сите информации добиени од членовите на Програмата, вклучувајќи ги и нивните лични податоци, ќе бидат третирани согласно со интерните правила на Издавачот за заштита на лични податоци и соодветните прописи кои се во важност во Република Македонија.

Со прифаќање на условите на Програмата членовите на Програмата можат да изберат дали Издавачот да ги користи нивните лични податоци за директен (SMS и/или e-mail) маркетинг, а во согласност со законите во Република Македонија.

 

Со прифаќање на овие Правила, членот на Програмата се согласува неговите лични податоци да бидат регистрирани, зачувани и обработувани согласно со прописите во Република Македонија и интерните правила на Издавачот.

 

01,2019 година, Скопје

 

Со почит,

ТЕХНОМАРКЕТ ДООЕЛ Скопје

______________________

Формулар за картичка за лојалност

Сите граѓани што се заинтересрани да имаат своја SMART картичка, можат да аплицираат во било кое продажно место на Техномаркет или тоа да го направат во продавниците на COIN CASA и @HOME. Исто така тоа, својата апликација можат да пополнат и пратат електронски преку овој web формулар http://www.technomarket.com.mk