Техномаркет - Правила и услови за поднесување на електронски пораки

Како најлесно да не контактирате?

Имајќи ја предвид сервисната ориентација кон своите потрошувачи, ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: „ТЕХНОМАРКЕТ“) може да биде контактиран на конвенционалните начин на контакт преку телефон и е-маил, меѓутоа може да биде контактиран и преку испраќање на електронска порака преку веб страната tehnomarket.com.mk.

Електронската порака може да се испрати со кликнување на табот „Контакт“ на почетната страна, каде постои секција насловена како „Пратете ни порака“. Во овој дел, корисникот има можност да испрати порака во текстуална форма.

Заради остварување на ова право на корисникот, задолжително е да ги наведе следните лични податоци: 1) Име и прeзиме и 2) е-маил адреса.

Дополнително, корнисникот треба да специфицира до кој сектор на ТЕХНОМАРКЕТ се обраќа (продажба / сервис / веб страна / набавка / грижа на корисници), како и да го наведе предметот/причината за обраќањето.

На крајот, корисникот има можност да ја наведе својата текстуална порака и истата да ја проследи со кликнување на полето насловено како: „Испрати порака“.

Вашите права како субјект на лични податоци

Ве информираме дека собраните лични податоци за регистрација и најава, секогаш ги користиме исклучиво за да Ви одговориме на Вашите електронски пораки.

Вашето Име и презиме го користиме заради исполнување на нашите законски обврски кои ги имаме како продавачи и трговци и нашата сервисна ориентација према Вас како потрошувачи.

Вашата Е-маил адреса ја користиме со цел овозможување на процесот на испраќање на електронски пораки, како и заради Ваше контактирање, односно одговарање на Вашата порака.

Ве уверуваме дека Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен наведените. Собирање и обработка на Вашите лични податоци за друга цел, различна од погоре наведените, може да се врши исклучиво и само врз основа на Ваша претходно дадена согласност или заради извршување на законски обврски. Вашите лични податоци ги собираме, обработуваме и чуваме законито, транспарентно и правично во согласност со прописите за заштита на лични податоци. Вашите лични податоци се собираат, обработуваат, употребуваат и доставуваат на трети лица само од страна на вработените кои се посебно овластени за тоа. Вашите лични податоци се чуваат во форма која овозможува Ваша идентификација, онолку долго  колку што е потребно за остварување на целите поради кои истите сте ни ги обезбедиле, како и од моментот кога сте ни обезбедиле барање за ограничување на обработката или бришење на личните податоци. Вашите лични податоци ќе бидат обработувани на начин кој обезбедува највисоко на безбедност, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, со примена на соодветни технички или организациски мерки.

Како субјект на лични податоци имате права во однос на заштита на Вашите лични податоци, а ние тежнееме кон тоа да Ви го олесниме остварувањето на Вашите права. Оттука, Ве информираме дека во секое време имате право да се информирате / побарате / поднесете барање или приговор за:

 • дали се врши обработка на Вашите лични податоци;
 • целите и правната основа на обработка на лични податоци;
 • категории на лични податоци кои се обработуваат, корисници и категории на корисници на кои се откриваат;
 • рок во рамки на кој ќе се чуваат Вашите лични податоци и/или критериуми за одредување на тој период;
 • изворот на лични податоци кои не се дадени од Ваша страна;
 • логиката на автоматизирана обработка, во случај на одлука донесена врз автоматска обработка, која може да има влијание;
 • да побарате дополнување и/или измена доколку Вашите лични податоци се нецелосни, неточни или неажурирани;
 • да побарате да биде ограничена обработката на Вашите лични податоци;
 • да побарате Вашите лични податоци да бидат избришани;
 • да ја повлечете претходно дадената согласност за целите на обработка на личните податоци;
 • да поднесете приговор за начинот на обработка;
 • да Ви биде обезбедена копија од Вашите лични податоци.

Доколку сакате да поднесете Барање за пристап/дополнување/измена/бришење или ограничување на обработката на Вашите лични податоци, кликнете тука.

Ве потсетуваме дека електронската адреса преку која ќе не контактирате, содржината на Барањето и останатите лични податоци нема да бидат искористени за друга цел, освен за да одговориме на Вашите барања и потреби.

Во случај на укажана потреба од дополнителни појаснувања, како и прашања кои се непосредно поврзани со собирањето и обработката на Вашите лични податоци, во секое време можете да го контактирате нашиот Офицер за заштита на личните податоци, за што Ви стојат на располагање горенаведените контакт податоци.

Име и презиме:      Маријана Николовска

Контакт телефон: +389 (2) 30-88-000

Е-маил адреса:       marijana.nikolovska@tehnomarket.com.mk  

***

ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ги потсетува сите посетители и корисници на tehnomarket.com.mk дека повеќе информации во врска со правата на корисниците како субјекти на лични податоци, како и начинот на кој се остварува грижата за безбедноста и заштитата на личните податоци, можат да најдат во нашата Политика за приватност.