Техномаркет - Samsung TV + подарок

 

ДАТУМ НА ОБЈАВУВАЊЕ И СТАПУВАЊЕ НА СИЛА НА ПРАВИЛАТА 20.03.2023.

ПРАВИЛА ЗА АКЦИСКА ПРОДАЖБА 

“Preorder SAMSUNG TV”

 

1.    Организатор на акциската продажба (акција)

Самсунг Електроникс Австрија ГМБХ, Пратерстрасе 31/14 Обергешос, Виена Австрија (во понатамошниот текст:  Самсунг), организира акциска продажба (во понатамошниот текст: Акција) за купувачите на Самсунг телевизорите односно моделите на Уредите кои се изречно наведени во точка 7 од овие Правила (во понатамошниот текст:  Уред и/или Уредите).

2.    Учесници и период на траење на акцијата

Предметната акциска продажба (акција) е достапна за физички лица - купувачи (крајни корисници) на Уредите кои имаат живеалиште и адреса за достава на Подарокот на територијата на Република Северна Македонија и кои ги исполнуваат условите пропишани со овие Правила. 

Времетраењето на акцијата е од 20.03.2023 до 09.04.2023 година. Предметната акција ќе заврши и пред истекот на наведениот рок доколку дојде до исцрпување на залихите на Уредите или Подароците кои се предмет на оваа акција. Во случај на предвремено завршување на предметната акција Самсунг без одлагање ќе објави известување на веб страницата на Самсунг.

3.    Подарок

Доколку се исполнети сите услови наведени во овие Правила, Купувачот на Уредот ќе оствари право на Подарок како што е дефинирано во точка 7 од овие Правила (во натамошниот текст: Подарок).

Моделите односно кодовите на моделите на Уредите на кои се однесува оваа акција, како и Подарокот на кој Купувачот ќе има право доколку ги исполни сите услови утврдени во овие Правила, се наведени во точка 7 од овие Правила. 

4.    Услови за учество во акцијата

Купувачот за да оствари право на учество во акцијата, како и право на Подарок, потребно е кумулативно да се исполнат следните услови:

ü  Купувачот да купи Уред наведен во точка 7 од овие Правила во периодот на времетраење на акцијата утврден во точка 2 од овие Правила

ü  Уредот да е купен исклучиво кај некој од продажните партнери на Самсунг на територијата на Република Северна Македонија наведени во точка 6 од овие Правила;

ü  Купувачот успешно да изврши регистрација на купувањето на Уредот, со испраќање на порака на e-mail адресата ce.promotion@samsung.com, во согласност со роковите и условите утврдени во точка 5 од овие Правила. 

 

5.    Постапка и рокови за регистрација на Уредот

Предуслов за учество во акцијата и остварување на правото на Подарок е регистрација на купувањето на Уредот во согласност со овие Правила. Регистрацијата на купувањето на Уредот се врши со испраќање на порака на e-mail адресатаce.promotion@samsung.com. 

Потребно е Купувачот да изврши успешна регистрација на купувањето најдоцна до 07.05.2023 година. Преземањето/доставата на Уредите ги организира продажниот партнер на Самсунг, па оттука потребно е Купувачот да се информира пред купувањето на Уредот кај некој од продажните партнери на Самсунг за условите на купувањето на Уредот, што меѓу другото опфаќа, но не се ограничува, на начинот и рокот на доставата/преземањето на купениот Уред.

Може да се регистрира само купувањето на Уред кој е купен во периодот за времетраење на акцијата од 20.03.2023 до 09.04.2023 година кај некој од овластените продажни партнери на Самсунг. 

Постапката на регистрација на купувањето подразбира доставување на следните податоци од страна на Купувачот кои се неопходни за успешна регистрација:

  • Име и презиме на физичкото лице – Купувач на Уредот
  • E-mail адреса на Купувачот
  • Точна куќна адреса на Купувачот на територија на Република Северна Македонија (за потребите на испорака на подарокот)
  • Телефонски број на Купувачот
  • Модел, IMEI број и/или сериски број на купениот Уред
  • приложување (скен) на фискалната сметка или испратница за купениот Уред.
  • Потврда за нарачката од која е видлив датумот на кој е извршена нарачката (на пример: e-mail, screenshot, слика од физички издадената потврда или било кој друг сличен документ од продажниот партнер на Самсунг од точка 6 од овие Правила, од кој е видливо дека Уредот е нарачан во периодот за времетраење на акцијата од точка 2 од овие Правила).

Доколку се исполнети сите услови од точка 4 и 5 на овие Правила и доколку регистрацијата на купувањето на Уредот е успешно спроведена, Купувачот ќе оствари право на Подарок. Подарокот ќе биде доставен на куќната адреса, која ја оставил Купувачот при регистрацијата, во рок од 100 дена од денот на успешно спроведената регистрација на купувањето, за што тој ќе биде известен преку e-mail порака на e-mail адресата која ја навел при регистрацијата.

Самсунг ќе провери дали датумот на купувањето одговара односно е извршено во периодот за времетраење на акцијата и дали се исполнети сите останати услови утврдени во овие Правила. Со испраќање на e-mail пораката за потребите на регистрацијата, Купувачот воедно дава своја изречна согласност на примената на овие Правила и согласност за собирање и обработка на неговите лични податоци во согласност со одредбите на овие Правила. 

Купувачот е должен во текот на постапката за регистрација да достави точни и целосни податоци. Организаторот нема сноси никаква одговорност во случај на неправилно и неблаговремено доставување на податоците. Доколку регистрацијата не е благовремено извршена во согласност со овие Правила, односно доколку податоците кои се доставени при регистрацијата не се исправно пополнети, купувачот нема да се стекне со правото на Подарок. 

6.    Листа на моделите на Уредите вклучени во акцијата  

Предметната акција се однесува исклучиво на моделите на Самсунг Уредите наведени во табелата подолу: 

 

Кодови на Моделот на

Уредот

Подарок

Код на Моделот на

Подарокот

QE55S90CATXXH

A53 5G (6+128GB)

SM-A536BZKNEUE

QE65S90CATXXH

A53 5G (6+128GB)

SM-A536BZKNEUE

QE55QN90CATXXH

A53 5G (6+128GB)

SM-A536BZKNEUE

QE65QN90CATXXH

A53 5G (6+128GB)

SM-A536BZKNEUE

QE65QN800CTXXH

A53 5G (6+128GB)

SM-A536BZKNEUE

QE75QN800CTXXH

S21 fe                      

 SM-G990BZAFEUE

QE85QN800CTXXH

S22

SM-S901BZKDEUE

QE65QN900CTXXH

A53 5G (6+128GB)

SM-A536BZKNEUE

QE75QN900CTXXH

S21 fe                      

 SM-G990BZAFEUE

QE85QN900CTXXH

S22

SM-S901BZKDEUE

 

7.    Право на измена на Правилата за акцијата

Самсунг го задржува правото во било кое време, од оправдани причини, да ги менува овие Правила, со должност истите, без одлагања, јавно да ги објави. 

8.    Контакт

E-mail адресата за контакт во однос на предметната акција: ce.promotion@samsung.com ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Постапката за пријава за остварување на правата на подарок во рамки на предметната акција вклучуваат достава на лични податоци на корисникот нужни за успешна пријава.

Податоци кои ќе се собираат за горенаведената потреба се следните: 

-  име и презиме на корисникот, 

-  e-mail адресата на корисникот, 

-  телефонскиот број за контакт на корисникот,

-  точната куќна адреса на корисникот (заради достава на подарокот), 

-  IMEI или серискиот број на купениот Уред,

-  приложување (скен) на фискалната сметка или испратницата за купениот Уред.

Личните податоци на корисникот ќе бидат собиран и обработени согласни Правилата на приватност и заштита на личните податоци на Самсунг кои се наведени во продолжение на ова Известување и во согласност со овие Правила, како и во согласност со релевантните прописи на Република Северна Македонија за заштита на личните податоци. 

Целта на собирањето на личните податоци на корисникот е проверка на исполнетоста на условите за остварување на правото на подарок и утврдување на адресата на корисникот за доставата на подарокот.

Со внесувањето на своите лични податоци на начин и во согласност со Правилата на предметната акција корисникот (учесникот во предметната акција) потврдува дека е запознаен со фактот дека трговското друштво Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, неговата подружница во Република Хрватска и нивните подизведувачи личните податоци ќе ги соберат и обработат со цел пријава за остварување на правото на подарок во рамки на предметната акција.

Корисникот (учесникот во предметната акција) воедно потврдува дека е запознаен со Правилата за приватност на Самсунг кои се приложени во продолжение на овој текст, како и дека е запознаен со фактот дека Самсунг ќе постапува со собраните лични податоци на корисникот (учесникот во предметната акција) во согласност со одредбите наведени во Правилата за приватност. 

Со пријавата за учество во оваа акција, односно со внесување на своите лични податоци на начин и во согласност со Правилата на предметната акција корисникот (учесникот во предметната акција) исто така потврдува дека е запознаен со следното:

-               дека раководителот на обработка на личните податоци е Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Подружница Загреб, Радничка Цеста 37, Загреб, Хрватска,

-               дека во случај купувачот да не ги сподели своите лични податоци со Самсунг, нема да оствари право на подарок во рамки на оваа акција,

-               дека горенаведениот раководител на обработка на личните податоци на барање на корисникот ќе ги дополни, измени или избрише неговите лични податоци доколку истите се непотполни, неточни или неажурни и ако обработката на истите не е во согласност со законот, 

-               дека правната основа на собирањето и обработката на личните податоци на корисникот е остварување право на подарок во рамки на предметната акција,

-               дека личните податоци на купувачот ќе бидат складирани исклучиво до истекот на рокот за поднесување приговор на купувачот, 

-               дека пристап до личните податоци на купувачот за целите на достава на подарокот во рамки на предметната акција, освен Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Подружница Загреб, ќе има и подизведувачот на Самсунг,

-               дека, доколку смета дека со неговите лични податоци се постапува на противзаконски начин, купувачот има право во секој момент да поднесе приговор до Агенцијата за заштита на лични податоци.

 

Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

За повредата на личните податоци или сомнеж на повреда без одлагање ќе ја известиме Службата за безбедност на европското седиште на Самсунг, Службеникот за заштита на податоците на Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ – Подружница Загреб и/или правната служба и службата надлежна за следење на усогласеноста со цел тие да можат да ги преземат неопходните мерки или по потреба да го проследат случајот понатаму. 

 

  1. Ажурирање на Правилата

За ажурирањето или измената а овие Правила ќе бидете известени по пат на електронска пошта или со објава на веб страницата. 

 

  1. Корисни податоци за контакт 

Во врска со заштита на податоци можете да се обратите на следната адреса: 

Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Подружница Загреб (Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb)

Радничка цеста 37б, Загреб, Република Хрватска (Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska)

Е-пошта: dataprotection.sead@samsung.com