Техномаркет - Electrolux AEG 5 години гаранција правосмукалки

ПРАВИЛА НА ПРОМОТИВНАТА КАМПАЊА „ПЕТГОДИШНА ГАРАНЦИЈА“

 

 1. СЛУЖБЕНИ ПРАВИЛА НА ОРГАНИЗАТОРОТ НА ПРОМОТИВНАТА КАМПАЊА

 

Цел на оваа промотивна кампања е да им се овозможи на купувачите на производите опфатени со промотивната кампања да се стекнат со продолжување на основниот гарантен период утврден со издадениот гарантен лист, а под услови предвидени со овие Правила. Организаторот на промотивната кампања го задржува правото да ги измени условите на овие Правила во текот на промотивната кампања, по што измените ќе бидат јавно објавени.

Оваа промотивна кампања е организирана од претставникот на Electrolux d.o.o., Славонска Авенија 6a, Загреб, Хрватска.

 

 1. РАМКИ НА ПРОМОТИВНАТА КАМПАЊА

Кампањата се организира и се спроведува во сите малопродажни објекти во кои се продаваат апарати увезени од Electrolux d.o.o., Славонска Авенија 6a, Загреб,Хрватска, кои официјално учествуваат во оваа кампања. Промотивната кампања се однесува на одредени правосмукалки (детална листа на производи опфатени со оваа промотивна кампања е дадена во Прилог 1.0 кон овие Правила).

 

 1. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОМОТИВНАТА КАМПАЊА

Кампањата почнува на 1.2.2023 година и завршува на 31.12.2023 година.

Со цел да добијат продолжување на гарантниот период, купувачите мора да извршат регистрација на производот што го купиле најдоцна еден месец по истекот на оваа кампања (или најдоцна до 31.1.2024 година), на начин што е предвиден во овие Правила. Секоја регистрација по истекот на наведениот период нема да биде земена предвид.

Промотивната кампања нема да се однесува на производите што се купени по 31.12.2023 година.

 

 1. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество во оваа промотивна кампања имаат сите ФИЗИЧКИ лица со живеалиште/престојувалиште на територијата на Република Северна Македонија и кои заклучно со 1.2.2023 година имаат навршено 18 години.

 

За да се здобијат со дополнителен гарантен период предвиден со овие Правила,учесниците мора да извршат онлајн регистрација на купениот производ и да ги наведат личните податоци, податоците за купениот производ, а во JPG формат да ја пратат својата сметка и налепницата што се наоѓа на производот на која има податоци за него.

Личните податоци ќе се користат исклучиво за намената за која се даваат.

 1. УСЛОВИ

 

Купувачот што купил некој од определените производи на Electrolux во рамките на оваа промотивна кампања добива вкупно петгодишна гаранција за купениот производ (две години редовна фабричка гаранција плус три години дополнителна гаранција).

 

За да се здобие со дополнителна гаранција, купувачот мора да го регистрира производот на страницата:

https://mk.regulus-elux.eu/warranty/aco

Доколку се исполнети сите услови и податоците се внесени правилно, учесникот (регистрираниот купувач) во рок од три недели на својата е-адреса ќе добие потврда за вкупно пет години гаранција.

Дополнителната гаранција од три години претставува само продолжување на основниот гарантен рок даден со гарантниот лист на производот. И во продолжениот период целосно ќе се применуваат сите информации и услови за користење на гаранцијата што се дадени со основниот гарантен лист на производот.

 

За да учествува во кампањата, купувачот мора да го направи следново:

 1. б. Да изврши онлајн регистрација на купениот производ на интернетстраницата https://mk.regulus-elux.eu/warranty/aco

в. И тоа на начин што е предвиден на страницата и со овие Правила.

За повеќе информации ве молиме да нѐ контактирате на electrolux.mk@margon.hr

 

 

 1. УСЛОВИ ЗА ВАЖЕЊЕ

 

За да го оствари правото на дополнителна тригодишна гаранција (вкупно пет години гаранција), купувачот мора да ги исполни следниве услови:

 1. е вклучен во оваа промотивна кампања од малопродажен објект што учествува во кампањата.

б. Производот да биде извезен во Република Северна Македонија од Electrolux

 1. ажечки гарантен лист на овој субјект.

 

 1. ОДГОВОРНОСТ

 

Организаторот на промотивната кампања не сноси никаква одговорност и нема да обезбеди дополнителна гаранција доколку:

-  Купувачот купил производ што не е опфатен со оваа кампања.

-  Купувачот купил производ надвор од промотивниот период.

-  Купувачот купил производ што не е извезен на територијата на Република Северна Македонија од Electrolux d.o.o., Славонска Авенија 6a, Загреб, Хрватска.

-  Купувачот го купил производот од малопродажен објект што не е опфатен со оваа промотивна кампања.

 

 1. НАДОМЕСТОЦИ

За учеството во промотивната кампања и за добивањето право на дополнителна гаранција на учесниците нема да им бидат наметнати никакви дополнителни трошоци.

 

 1. СПОРОВИ

Во случај на спор помеѓу учесниците во оваа промотивна кампања страните ќе настојуваат да го решат по мирен пат.

Во спротивно, за решавање на спорот ќе биде надлежен стварно надлежниот суд во седиштето на Организаторот.

 

Овие Правила на промотивната кампања ќе бидат објавени во малопродажните места каде што се продаваат производите опфатени со кампањата, како и на интернет- страницата:

https://mk.regulus-elux.eu/warranty/aco

 

 

Прилог 1.0

Листа на сите модели што учествуваат во предметната промотивна кампања од 1.2.2023 до 31.12.2023 година:

 

PNC

Model

900258477

ESPC71DB

900258543

EL61C2OG

900258546

EL61C3DB 

900258374

EPF61RR 

900258375

EPF62IS

900258378

EPF63EB-S

900258620

EB61C1OG

900258623

EB61C2DBP

900258627

EB61C3WBL

900258631

EB61C4DB

900258632

EB61A5UG

900258635

EB61H6SW

900258515

EUSC62-DB

900258516

EUSC64-EB

900258519

EUSC66-SB

900258525

EUOC94DB

900258527

EUOC9GREEN

900258493

PD82-4MB 

900258492

PD82-4MG

900258497

PD82-8DB

900258498

PD82-ANIMA 

900258356

PD91-8SSM

900258360

PD91-ANIMA