Техномаркет - Апликација за преземање на електричен и електронски отпад

Апликација за преземање на електричен и електронски отпад

ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: „ТЕХНОМАРКЕТ“) во соработка со специјализирани субјекти овозможува ослободување од оштетените и непотребни електрични апарати (електричен и електронски отпад), преку нивно преземање во продажни места на ТЕХНОМАРКЕТ или преземање од локацијата каде се лоцирани истите.

Условите, начинот на преземање и поволностите за корисниците во врска со ослободување од електричниот и електронскиот отпад се попрецизно определени во Еко правилник на ТЕХНОМАРКЕТ.

При предавање на електричниот и електронскиот отпад секое физичко лице пополнува апликација за превземање на електричен и електронски отпад, достапна во продажните објекти на ТЕХНОМАРКЕТ. Сопственикот може да го пријави својот електричен и електронски отпад, во работното време на продажните салони на ТЕХНОМАРКЕТ.

Корисниците можат и по електронски пат да ја остварат можноста за ослободување од електричен и електронски отпад, преку поднесување на соодветна апликација преку кликнување на полето Апликација.

При пополнување на апликацијата, корисникот внесува лични податоци кои се однесуваат на: 1) Име и презиме, 2) Адреса на живеење и 3) Е-маил адреса. Покрај споменатите лични податоци, корисникот одредува/штиклира категорија и количина на електричен или електронски отпад. Во зависност од тековните акции и промоции на ТЕХНОМАРКЕТ, прикажани се износите на ваучерите кои ги добиваат корисниците за ослободувањето од електричен или електронски отпад, како и условите под кои истите се издаваат и начинот на нивно користење.

Вашите права како субјект на лични податоци

Ве информираме дека собраните лични податоци за ослободување од оштетените и непотребни електрични апарати (електричен и електронски отпад), секогаш ги користиме исклучиво заради реализација на Вашите интереси за навремено преземање на отпадот.

Вашето Име и презиме го користиме заради исполнување на нашите законски обврски кои ги имаме како продавачи и трговци и изготвување на потребната документација за преземање електричен и електронски отпад.

Вашата Адреса на живеење ја користиме доколку сте се одлучиле отпадот да биде подигнат од Вашата адреса, како би можеле да ги проследиме Вашите податоци до субјектите кои го преземаат електричниот и електронски отпад.

Вашата Е-маил адреса ја користиме со цел овозможување на процесот на апликација, како и заради контакт со Вас во врска со самата апликација за преземање на електричниот и електронски отпад.

Ве уверуваме дека Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен наведените. Собирање и обработка на Вашите лични податоци за друга цел, различна од погоре наведените, може да се врши исклучиво и само врз основа на Ваша претходно дадена согласност или заради извршување на законски обврски. Вашите лични податоци ги собираме, обработуваме и чуваме законито, транспарентно и правично во согласност со прописите за заштита на лични податоци. Вашите лични податоци се собираат, обработуваат, употребуваат и доставуваат на трети лица само од страна на вработените кои се посебно овластени за тоа. Вашите лични податоци се чуваат во форма која овозможува Ваша идентификација, онолку долго  колку што е потребно за остварување на целите поради кои истите сте ни ги обезбедиле или доколку барање за ограничување на обработката или бришење на личните податоци. Вашите лични податоци ќе бидат обработувани на начин кој обезбедува највисоко на безбедност, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, со примена на соодветни технички или организациски мерки.

Како субјект на лични податоци имате права во однос на заштита на Вашите лични податоци, а ние тежнееме кон тоа да Ви го олесниме остварувањето на Вашите права. Оттука, Ве информираме дека во секое време имате право да се информирате / побарате / поднесете барање или приговор за:

 • дали се врши обработка на Вашите лични податоци;
 • целите и правната основа на обработка на лични податоци;
 • категории на лични податоци кои се обработуваат, корисници и категории на корисници на кои се откриваат;
 • рок во рамки на кој ќе се чуваат Вашите лични податоци и/или критериуми за одредување на тој период;
 • изворот на лични податоци кои не се дадени од Ваша страна;
 • логиката на автоматизирана обработка, во случај  на одлука донесена врз автоматска обработка, која може да има влијание;
 • да побарате дополнување и/или измена доколку Вашите лични податоци се нецелосни, неточни или неажурирани;
 • да побарате да биде ограничена обработката на Вашите лични податоци;
 • да побарате Вашите лични податоци да бидат избришани;
 • да ја повлечете претходно дадената согласност за целите на обработка на личните податоци;
 • да поднесете приговор за начинот на обработка;
 • да Ви биде обезбедена копија од Вашите лични податоци.

Доколку сакате да поднесете Барање за пристап/дополнување/измена/бришење или ограничување на обработката на Вашите лични податоци, кликнете тука.

Ве потсетуваме дека електронската адреса преку која ќе не контактирате, содржината на Барањето и останатите лични податоци нема да бидат искористени за друга цел, освен за да одговориме на Вашите барања и потреби.

Во случај на укажана потреба од дополнителни појаснувања, како и прашања кои се непосредно поврзани со собирањето и обработката на Вашите лични податоци, во секое време можете да го контактирате нашиот Офицер за заштита на личните податоци, за што Ви стојат на располагање горенаведените контакт податоци.


Име и презиме:     Маријана Николовска;

Контакт телефон: +389 (2) 30-88-000

Е-маил адреса:       marijana.nikolovska@tehnomarket.com.mk.  

ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ги потсетува сите посетители и корисници на tehnomarket.com.mk дека повеќе информации во врска со правата на корисниците како субјекти на лични податоци, како и начинот на кој се остварува грижата за безбедноста и заштитата на личните податоци, можат да најдат во нашата Политика за приватност.