Техномаркет - Еко правилник

  1. ВОВЕД 

ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст Техномаркет) во соработка со НУЛА ОТПАД спроведува Еко акција во своите поголеми продажни објекти, преку која можете да се ослободите од оштетените и непотребни електрични апарати. Акцијата опфаќа бесплатно превземање на старите електрични апарати во продажни места на Техномаркет или превземање од пред домовите на физичките лица – сопственици на габаритна отпадна електрична и електронска опрема (важи за Скопје), со што сопственикот се стекнува со ВРЕДНОСЕН ВАУЧЕР за купување на нов апарат во Техномаркет.

Право на учество во акцијата има секое физичко лице кое е сопственик на отпадна електрична и електронска опрема од домаќинствата (во понатамошниот текст: сопственик). Отпадната електрична и електронска опрема од домаќинствата (во поматамошниот текст: ел.отпад) е поделена на габаритна и негабаритна, согласно табелата во точка 5.

*Ве молиме пред да однесете електричен и електронски отпад на локациите каде се врши откуп да исконтактирате со салоните телефонски за информација околу просторот и можноста за откуп во тој момент.

Подигање на електричен отпад од пред домовите кое важи само за  град Скопје може да се закаже на телефонскиот број на Нула Отпад,  070/236-000

  1. ПРИЈАВА НА ГАБАРИТНА ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

При предавање на електричниот отпад секое физичко лице пополнува
апликација за превземање на електричен и електронски отпад, достапна во продажните објекти на
Техномаркет. Сопственикот може да го пријави својот ел.отпад, во
работни денови од 09:00 до 21:00 часот, во салоните каде се врши откуп:

 

СКОПЈЕ, ТМ Парк, 072/272-143, 02/3298-366

ОХРИД, ТМ Охрид, 072/272-156, 046/250-348

СТРУГА, ТМ Струга, 072/272-144, 046/784-140

СТРУМИЦА, ТМ Струмица, 072/272-146, 034/320-202

ШТИП, ТМ Штип, 072/272-155, 032/397-793

БИТОЛА, ТМ Битола, 072/272-148, 042/213-194

ГОСТИВАР, ТМ Гостивар, 070/256-54, 042/213-194

 

Во  продажното место на Техномаркет вработените во Техномаркет во име на сопственикот ќе ја пополнат Апликацијата.

Доколку сами пополнувате апликација достапна на нашата веб страница , во Апликацијата за превземање на електричен и електронски отпад задолжително се пополнува: име и презиме на сопственикот на ел.отпад, адреса , е-маил на сопственикот, дата на пополнување, категорија на ел.отпад,  количина на ел.отпад и потпис. Во Апликацијата сопственикот треба да заокружи дали дава согласност на Техномаркет за обработка на неговите лични податоци.

https://www.tehnomarket.com.mk/eko-aplikacija

Одговорно лице од Техномаркет ја врзува Апликацијата со Потврда –ваучер каде  го внесува износот на вредносниот ваучер. Доколку при превземање на ел.отпад се утврди несогласување на пријавениот со ел.отпад кој се превзема, во тој случај одговорното лице на Техномаркет во истата Пријава-ваучер, ќе го смени износот на ваучерот, согласно превземениот ел.отпад.

ПОДИГАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕН ОТПАД ОД ПРЕД ДОМОВИТЕ КОЕ ВАЖИ САМО ЗА  ГРАД СКОПЈЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАКАЖЕ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОЈ НА НУЛА ОТПАД,  070/236-000

 

  1. ПРЕВЗЕМАЊЕ/ПРЕДАВАЊЕ НА ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

Сопствениците  можат својот габаритен и негабаритен ел.отпад лично да го предадат во продажните објекти на Техномаркет каде се врши откуп, или доколку имаат габаритен ел.отпад, да побараат негово превземање од пред нивните домови*.(*превземањето од пред домови важи само за град Скопје)  Превземањето на габаритниот ел.отпад ќе се изврши само доколку производот е изнесен пред домот на сопственикот, истиот ги содржи сите негови составни делови, во вид погоден за транспорт, како и истиот да биде надвор од функција, исклучен од водовод, електрична и сите други системи и мрежи на кој бил приклучен.*

 Сопственикот може да побара превземање или да предаде само по еден производ на габаритен отпад кои спаѓаат во иста категорија. Техномаркет може да одбие превземање на ел.отпад доколку по својата функција не спаѓа во категоријата на електрична и електронска опрема или опремата е толку оштетена што поради опасните супстанции содржани во неа, ја загрозуваат животната средина и здравјето на луѓето или е загадена со друг вид отпад, или доколку производот не ги содржи сите составни делови.

 

  1. ПОТВРДА-ВАУЧЕР ЗА ПРЕВЗЕМЕНА ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

При превземањето на ел. отпад, сопственикот и Техномаркет ќе потпишат Потврда- ваучер за превземена отпадна електрична и електронска опрема, во која се наведува видот, количината на ел.отпад и износот на ваучерот.

  1. ВРЕДНОСЕН ВАУЧЕР

ВРЕДНОСЕН ВАУЧЕР СЕ ИЗДАВА ЗА САМО ЕДЕН ГАБАРИТЕН ПРОИЗВОД И НА ИСТИОТ МОЖАТ ДА БИДАТ ДОДАДЕНИ  ПОВЕЌЕ МАЛИ АПАРАТИ.

Добиената Потврда-ваучер, сопственикот може да ја искористи како попуст на производ при секое идно купување во сите продажни места на Техномаркет, најдоцна во рок од 30 дена од датумот на издавање. Со износот на еден ваучер, може да се покрие максимум 30% од малопродажната цена на еден нов производ. Потврда - ваучерот не може да се замени за пари. Износот на ваучерот наведен во Потврдата-ваучер, зависи од видот на електричниот отпад кој е предаден/ превземен, согласно табелата:

 

  1. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Сите информации добиени од учесниците во акцијата, вклучувајки ги и нивните лични податоци, ќе бидат третирани согласно соодветните законски прописи за заштита на личните податоци. Со прифаќање на условите од овој Правилник, секој учесник во акцијата, се согласува Техномаркет да ги користи неговите лични податоци за директен (СМС и/или е-маил) маркетинг. Со прифаќање на условите од овој Правилник, секој учесник во акцијата, се согласува неговите лични податоци да бидат регистрирани, чувани и обработувани согласно со прописите во Република Македонија.

 

ЕКО АКЦИЈАТА СТАРО ДОНЕСИ, НОВО ОДНЕСИ ТРАЕ ДО 31.12.2022


Со почит,
ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје